20% Polaków spotkało się z określeniem „internet rzeczy”

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Co piąty dorosły Polak deklaruje znajomość terminu internet rzeczy. Poziom spontanicznej znajomości tego pojęcia jest zdecydowanie niższy i wynosi 5%. Co nie zaskakuje, respondenci mający świadomość IoT to przede wszystkim osoby intensywnie korzystające z internetu oraz aplikacji.

 

Firma PMR na przełomie września i października 2016 r. zrealizowała badanie, którego przedmiotem była tematyka internetu rzeczy. Badanie miało charakter eksploracyjny. Głównym celem było poznanie opinii dorosłych mieszkańców Polski na temat urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy.

 

Z badania PMR wynika, że co piąty dorosły Polak deklaruje znajomość terminu internet rzeczy (20%). Orientujący się w tematyce IoT to głównie osoby młode – dwie piąte z nich nie ukończyło 35. roku życia (42%), dwie trzecie to osoby poniżej 45. roku życia (67%). Co nie zaskakuje, respondenci mający świadomość o IoT to przede wszystkim osoby intensywnie korzystające z internetu oraz aplikacji w smartfonie. Osiem na dziesięć z nich surfuje online codziennie lub prawie codziennie, a 71% z tą samą częstotliwością korzysta z aplikacji mobilnych.

 

Zaledwie 10% badanych kojarzących pojęcie internet rzeczy deklaruje, że posiada co najmniej jedno urządzenie ubieralne. Najczęściej jest to zegarek (6%), którego posiadanie zauważalnie częściej deklarowali mężczyźni (8%) oraz badani z dochodem przekraczającym 2 000 zł. Warto podkreślić, że największy poziom uproduktowienia (tzn. posiadania co najmniej jednego urządzenia ubieralnego) odnotowano w grupie mężczyzn (15%), osób poniżej 35. roku życia (14%) oraz wśród respondentów deklarujących łączny dochód w gospodarstwie w przedziale 2 001-3 000 zł (20%) i powyżej 3 000 zł (15%).

 

 

Użyteczność i wygoda to główny powód zakupu urządzeń typu smart przez Polaków (44%). Aspekt ten powinien być szczególnie podkreślany w przekazach marketingowych skierowanych do potencjalnych użytkowników IoT. Z drugiej strony większość badanych obawia się o bezpieczeństwo swoich danych podczas korzystania z urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczy (63%). Nieco częściej na problemy związane z bezpieczeństwem wskazywali mężczyźni (66%) oraz osoby powyżej 54. roku życia (76%). Niemal połowa badanych znających termin IoT obawia się utraty prywatności (45%). Wśród nich są zarówno najmłodsi (53% w wieku 18-34 lata), jak i najstarsi badani (47% w wieku 55 lat i więcej).

 

Uwagi metodologiczne

Badanie przeprowadzono techniką komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 1 008 dorosłych mieszkańców Polski. Struktura próby jest zbliżona do struktury populacji kraju. Maksymalny błąd oszacowania przy próbie n=1 008 wynosi 3%. Maksymalny błąd oszacowania oznacza, że dla zjawiska, które występuje z 50% częstotliwością, wyniki w populacji przy zakładanym poziomie ufności (95%) mogą maksymalnie różnić się o plus/minus błąd oszacowania. Dla zjawiska występującego z mniejszą częstotliwością błąd ten jest mniejszy. W trakcie badania poruszono następujące zagadnienia:

 

Znajomość pojęcia internet rzeczyPopularność poszczególnych kategorii produktowych działających w myśl koncepcji IoTSatysfakcja z posiadanych smart urządzeńPowody zakupu urządzeń działających w myśl koncepcji internetu rzeczyŹródła informacji o produktach IoTPlany zakupowe związane z urządzeniami IoTPrognozy rozwoju rynku internetu rzeczy w PolsceBariery ograniczające rozwój IoT.

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Internet of Things in Poland 2016. Trend analysis and development forecasts for 2016-2021