Przychody z internetu mobilnego to jedna piąta całkowitych wpływów operatorów komórkowych w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Wstępne szacunki pokazują, że w 2016 r. wartość rynku telefonii komórkowej mierzona przychodami operatorów wyniosła ponad 25 mld zł (wzrost o 1% rok do roku). Za jedną piątą tej wartości odpowiadały wpływy telekomów wypracowane w segmencie usług mobilnego internetu. Udział ten stale rośnie w przeciwieństwie do segmentu mobilnych usług dodanych (VAS), gdzie nie widać pod tym względem specjalnej zmiany w ostatnich latach.

Według najnowszego raportu PMR „Rynek mobilnego internetu i usług dodanych (VAS) w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” szacowana wartość polskiego rynku internetu mobilnego i mobilnych usług dodanych (VAS) w 2016 r. wyniosła ok. 6,6 mld zł i była o 14% wyższa niż rok wcześniej. W kontekście spadku przychodów operatorów komórkowych z usług tradycyjnych (usługi głosowe i SMS) oznacza to diametralnie różne otoczenie dla rozwoju istniejących usług i wprowadzania nowych.   

PMR ocenia, że w 2016 r. przychody operatorów z tytułu świadczenia usług mobilnego dostępu do internetu oraz mobilnych usług dodanych wygenerowały przeszło jedną trzecią wartości całego rynku telefonii komórkowej w Polsce (szacowaną na poziomie ponad 25 mld zł), przy czym partycypacja przychodów z usług mobilnej transmisji danych (20%) wyraźnie przewyższała analogiczny wskaźnik w przypadku segmentu VAS (6%). Różnica w udziałach pokazuje, gdzie operatorzy koncentrują działania i szukają poprawy wyników.

Wartość rynku mobilnej transmisji danych kształtowana jest przez  dwa wyraźne trendy konsumenckie. Rośnie zarówno zapotrzebowanie na zwiększanie prędkości transferu, jak również sama konsumpcja danych na użytkownika. Dzieje się tak z uwagi na użytkownie materiałów audio i wideo w modelu streamingowym oraz zwiększoną konsumpcję innych treści multimedialnych, aplikacji, gier online czy usług chmurowych. Popyt przekłada się na wyższe przychody. Zmusza też operatorów do poprawy jakości oferowanych usług i inwestycji, zwłaszcza, że to jedna z głównych narzędzi zwiększania lojalności klientów. Ceny mobilnego internetu w Polsce są jednymi z najniższych w całej Europie i operatorzy nie są pod presją dalszych obniżek. W sytuacji stabilizacji cen, rośnie liczba klientów, którzy są skłonni wydać na usługę pewną pulę środków i dostać za to większy pakiet danych i lepszej jakości transfer.

Za ubiegłoroczną wartość rynku mobilnej transmisji danych w równym stopniu odpowiadały przychody operatorów wypracowane w segmencie telefonów komórkowych oraz w ramach ofert dedykowanych (dostęp za pomocą komputerów oraz innych urządzeń z wykorzystaniem modemu/karty do mobilnej transmisji danych). Z kolei na poziomie wolumenu baza użytkowników korzystających z internetu w telefonach jest blisko dwukrotnie większa. Wynika to przede wszystkim z wysokiego stopnia penetracji smartfonów na krajowym rynku, ale także z rozpowszechniania przez operatorów usług transmisyjnych w pakiecie z usługami głosowymi.

Wartość segmentu usług dodanych (VAS) w polskich sieciach komórkowych w ostatnich latach rośnie w relatywnie jednostajnym tempie. Usługi obsługi płatności przez SMS pozostają wartościowo największym segmentem rynku, który, pomimo dalszych wzrostów napędzanych płatnościami za gry i aplikacje, stopniowo traci na udziale, głównie na rzecz wpływów notowanych przez operatorów w obszarze marketingu SMS.

Perspektywa kolejnych lat na rynku mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce w dalszym ciągu rysuje się optymistycznie. Wzrost wartości rynku będzie mieć charakter stały, choć dynamika musi spadać z uwagi na efekt wysokiej bazy. Rosnące wolumeny, zarówno liczby użytkowników, jak i generowanych przychodów odgrywają swoją rolę. Niemniej jednak w ujęciu nominalnym możliwe jest w przypadku tego rynku poprawienie wyniku o przynajmniej 700 mln zł. PMR prognozuje, że pomimo organicznego wzrostu przychodów z mobilnego internetu i innych usług dodanych, w perspektywie sześciu lat dominującą usługą w sieciach komórkowych nadal będą usługi głosowe i wpływy z hurtu.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022